ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel

Om de in het contract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient U over hetvolgende te beschikken :
Electriciteit van 220 Volt, minstens 16 Amp te leveren tot aan de achterkant van het kasteel.
Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,...) bij voorkeur gras of zand waarop het kasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (zie afmetingen kasteel) Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten. 

Artikel 2 

Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 1 wordt aangeduidt.
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal.
Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

Artikel 3 

De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik.
De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade weze.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene.
Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel.
Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmmen en met eerwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden.
Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4 

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder a.o. regen, wind, ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade.
Bij wind dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeerd niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Artikel 5 

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen : Water laten aflopen alvorens af te laten. Torens en muren naar binnen duwen. Kasteel in twee plooien

Artikel 6 

bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de eventuele waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 7 

Alle fakturen dienen contant betaald te worden.
Alle openstaande rekenigen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1 % per aangevangen maand en een forfetaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 € (5042 bfr).
In geval van niet betaling op de vervaldag van een faktuur wordt ieder lopende contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.
De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 8

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 9 

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt. 

Artikel 10 

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.